Gestoria en Santa Maria de Palautordera

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Santa Maria de Palautordera, que està a Catalunya, segons els cens hi habiten 7739 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a facilitar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar governada per un gestor col·legiat. Suposen, tantmateix, una espectacular ajut a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Així doncs, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Santa Maria de Palautordera

De manera oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , delimita amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles feines que calgui una tècnica jurídica. Tot i això, quan si es necessiten aquests reforços, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de necessitar-ho. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Santa Maria de Palautordera

Encara que una gestoria per sistema a més ajuda, cal subratllar una sèrie de particularitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per descobrir una mica més les diferències, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria resideix a aconsellar les millors opcions als clients en un tema concret. Les especialitats importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, normalment els assessors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus clients de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació principals, cal ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de aprovar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Quant a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de advertir corrents al Col·legi Professional corresponent. També, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. Així doncs, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos accessoris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem indicat amb antelació. Per això, com també hem indicat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.