Gestoria en Sitges

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sitges, emplaçada a Catalunya, segons les nostres dades hi resideixen 27668 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Aleshores, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, tantmateix, una increïble ajut a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Tantmateix, actuen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sitges

De forma oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , especifica amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que demani una tècnica jurídica. Malgrat això, quan si són necessaris aquests serveis, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sitges

Tot i que una gestoria regularment a més ajuda, cal recalcar una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per tenir al cap una mica més les diferències, cal dir que la funció primera d’una assessoria consisteix a recomanar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees més rellevants són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, usualment els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus usuaris de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, cal ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per tant, s’han de excedir les proves obligatòries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de comunicar de seguida al Col·legi Professional oportú. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. Així que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden disposar despatxos auxiliars de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem indicat més amunt. Tot amb tot, com també hem enumerat, en cas de comptar amb una ajuda puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a tot córrer en contacte amb un advocat o un notari.