Gestoria en Terrassa

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Terrassa, que està a Catalunya, segons el darrer cens compta amb 210941 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per proporcionar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, per això, una formidable auxili a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així que, treballen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Terrassa

De manera oficial, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , apunta amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles comandes que requereixin una tècnica jurídica. Desgrat de, en el moment que si es necessiten aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitat. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Terrassa

Tot i que una gestoria normalment a més col·labora, cal formular una sèrie de característiques. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per indagar una mica més les diferències, cal dir que la funció primera d’una assessoria és a il·lustrar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les carpetes fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, usualment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, es demana ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per això, s’han de aprovar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Envers a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de manifestar seguidament al Col·legi Professional associat. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de comunicar al Col·legi. Així, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos accessoris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han enumerat amunt. Per això, com també hem tractat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran corrents en contacte amb un advocat o un notari.