Gestoria en Teulada

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Teulada, que es troba a Comunitat Valenciana, segons el darrer cens compta amb 14620 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a administrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Suposen, per això, una portentosa col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Teulada

A partir de la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , detalla amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional comanda de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles tasques que exigeixi una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si es necessiten aquests serveis, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Teulada

Encara que una gestoria regularment també fa costat, cal accentuar una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per descobrir una mica més les diferències, cal dir que la funció crucial d’una assessoria consisteix a orientar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les especialitats més rellevants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, habitualment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense cessar al dia els seus usuaris de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència principals, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de guanyar les proves obligatòries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Envers a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de declarar al moment al Col·legi Professional oportú. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de notificar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos suplementaris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem indicat més amunt. Malgrat tot, com també hem descrit, en cas de comptar amb una servei puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran immediatament en contacte amb un advocat o un notari.