Gestoria en Torrent

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Torrent, emplaçada a Comunitat Valenciana, oficialment hi viuen 78543 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un gestor col·legiat. Suposen, així que, una magnifíca suport a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així que, treballen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Torrent

De manera oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , matisa amb tota claredat allò que és un gestor. És d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden fora de la seva competència, totes aquelles feines que necessitin una tècnica jurídica. Això no obstant, quan si requereixen aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Torrent

Tot i que una gestoria ordinàriament també assisteix, cal especificar una sèrie de trets. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per llistar una mica més les diferències, cal dir que la funció primera d’una assessoria rau a il·lustrar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, habitualment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus protegits (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut tothora al dia els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència bàsiques, s’exigeix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de superar les proves corresponents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de advertir ràpidament al Col·legi Professional associat. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Així que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han puntualitzat amb antelació. Malgrat tot, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a tot córrer en contacte amb un advocat o un notari.