Gestoria en Ulldecona

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Ulldecona, que està a Catalunya, agafant el cens té 6273 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Suposen, per això, una indiscreptible acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. D’aquesta manera, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Ulldecona

Segons l’ordenament vigent, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formalitza amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles comandes que exigeixi una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de necessitat. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Ulldecona

Tot i que una gestoria com a regla general també assisteix, cal remarcar una sèrie de especialitats. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per explorar una mica més les diferències, cal dir que la funció crucial d’una assessoria consisteix a il·lustrar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les disciplines fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, normalment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora al dia els seus representats de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència determinant, s’exigeix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de passar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Envers a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de avisar corrents al Col·legi Professional oportú. També, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de la seu, ho hauria de notar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han desgranat a l’article. Malgrat tot, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.