Gestoria en Valls

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Valls, situada a Catalunya, segons el darrer cens compta amb 25092 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria ajuda a procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, així que, una extraordinària assistència a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. D’aquesta manera, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Valls

Segons l’ordenament vigent, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , il·lustra amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles accions que necessitin una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de necessitar-ho. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Valls

Tot i que una gestoria correntment a més assesora, cal destacar una sèrie de diferències. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria radica a recomanar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, en general els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus clients (a través de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut tothora al dia els seus usuaris de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació bàsiques, cal ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de excedir les proves necessàries marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de comunicar a tot córrer al Col·legi Professional associat. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de notar al Col·legi. Així doncs, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos conjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han assenyalat abans. Malgrat tot, com també hem enunciat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de forma immediata en contacte amb un advocat o un notari.