Gestoria en Vila-seca

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Vila-seca, ubicada a Catalunya, actualment hi habiten 20866 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, per tant, una indiscreptible sosteniment a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Per això, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Vila-seca

Legalment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tota claredat allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles iniciatives que requereixin una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si calen aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de ser necessari. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Vila-seca

Tot i que una gestoria en general a més fa costat, cal matisar una sèrie de característiques. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció principal d’una assessoria és a il·lustrar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees sobresortints són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, per sistema els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut tothora informats els seus clients de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència cabdal, es demana ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de guanyar les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de manifestar corrents al Col·legi Professional oportú. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de comunicar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos suplementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem tractat més amunt. No obstant això, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de seguida en contacte amb un advocat o un notari.