Gestoria en Vilanova i la Geltrú

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Vilanova i la Geltrú, ubicada a Catalunya, ara mateix té 65890 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Suposen, per tant, una majestuosa cobertura a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Aleshores, actuen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Vilanova i la Geltrú

Segons l’ordenament vigent, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , precisa amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles tasques que demandi una tècnica jurídica. Tot i això, en el moment que si són necessaris aquests suports, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de ser necessari. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Vilanova i la Geltrú

Tot i que una gestoria com a regla general a més fa costat, cal especificar una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per tenir al cap una mica més les coses diferents, cal dir que la funció principal d’una assessoria radica a exhortar les millors opcions als clients en un tema concret. Les carpetes més rellevants són la fiscal, la laboral i la comptable. Per això, normalment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus representats (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar al dia els seus usuaris de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits crucial, es requereix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de guanyar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Referent a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de comunicar de seguida al Col·legi Professional oportú. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de constar al Col·legi. Així, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos auxiliars de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem ressenyat a l’article. Malgrat tot, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran ràpidament en contacte amb un advocat o un notari.