Gestoria en Vilassar de Mar

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Vilassar de Mar, que està a Catalunya, segons el darrer cens hi viuen 19482 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regentada per un gestor col·legiat. Son, aleshores, una esplèndida auxili a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Per això, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Vilassar de Mar

Segons la llei, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , concreta amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles comandes que necessitin una tècnica jurídica. Tot i això, quan si són necessaris aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden requerir en cas de necessitat. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Vilassar de Mar

Tot i que una gestoria normalment també fa d’assessorament, cal detallar una sèrie de trets. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per explorar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria és a advertir les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les àrees fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, normalment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus representats de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència cabdal, es requereix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de passar les proves necessàries marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de comunicar a tot córrer al Col·legi Professional associat. També, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del despatx, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden disposar despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han tractat més amunt. Però, com també hem enunciat, en cas de comptar amb una servei puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.