Gestoria en Villena

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Villena, ubicada a Comunitat Valenciana, oficialment té 35222 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Suposen, d’aquesta manera, una brutal auxili a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Així, faenegen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Villena

De forma oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Queden fora de la seva competència, totes aquelles accions que demandi una tècnica jurídica. Tot i això, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Villena

Tot i que una gestoria regularment també assesora, cal puntualitzar una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria apoderada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per explorar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria resideix a assistir les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les carpetes sobresortints són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, normalment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut tothora informats els seus representats de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits bàsic, es requereix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per això, s’han de superar les proves corresponents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de manifestar al moment al Col·legi Professional associat. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de avisar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem assenyalat més amunt. Amb tot i això, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de seguida en contacte amb un advocat o un notari.